Odjel Kirurgije

Organizacija:

Kirurški odjel funkcionalno je podijeljen u dvije organizacijske cjeline:
• prijemno kirurško odjeljenje,
• odjeljenje opce kirurgije,
• operacijski blok.

U sklopu prijemnog kirurškog odjeljenja se nalaze: ambulanta za opću i dječiju kirurgiju sa previjalištem, ambulanta za traumatologiju i ortopediju sa previjalištem i gipsaonom, jedinica za reanimaciju i observaciju, kirurška sala za ambulantnu kirurgiju.
U sklopu odjeljenja opće kirurgije nalazi se jedinica dječije kirurgije, previjalište, dvije endoskopske ambulante, administrativni prostor i liječnićke sobe.
Bolesnićke sobe su tipa trokrevetnih i dvokrevetnih sa zasebnim mokrim cvorovima i dvije sobe apartmanskog tipa sa TV prijemnicima.
U sklopu operacijskog bloka nalaze se tri operacijske sale: za abdominalnu kirurgiju, traumatološko-ortopedsku kirurgiju i endoskopske zahvate.

Rukovodstvo:

Voditelj kirurškog odjela: Dr. Mario Gučanin-Gazibarić, specijalista kirurgije

Glavna sestra odjela: Nevenka Sučić, viša med. sestra,

Glavna sestra operacijskog bloka: Milica Akrap, viša med. sestra

Glavni tehničar prijemnog odjeljenja. Miroslav Turalija, viši med. tehničar

Prijem elektivnih bolesnika

Prvi pregledi, kontrolni pregledi i prijemi bolesnika zbog zakazanog kirurškog prijema obavljaju se u ambulantama kirurškog prijema u vremenu od 9-11 sati. Bolesnici su dužni sa sobom ponijeti odgovarajucu uputnicu za pregled, kontrolni pregled ili bolnicko lijecenje. Po dolasku u kirurški prijem, sa uputnicom i zdravstvenom knjižicom, bolesnici se trebaju javiti na prijemni šalter ili dežurnom medicinskom tehnicaru. Bolesnici se pozivaju na pregled po redoslijedu prijavljivanja. Hitni bolesnici imaju prioritet prilikom prijema. Bolesnici upuceni radi zakazanog kirurškog prijema, nakon kirurškog pregleda i otvaranja povijesti bolesti, trebaju se javiti službeniku za prijem i otpust bolesnika. Nakon toga, uz pratnju medicinskog tehnicara bolesnici se zaprimaju na odjel.

Kapacitet odjela

Kirurški odjel raspolaže sa 29 bolnickih kreveta i 6 kreveta u jedinici intenzivnog liječenja.

Što ponijeti kod primitka

Bolesnici koji ce biti zaprimljeni na odjel sa sobom bi trebali imati osobnu kartu ili drugi dokumenat za identifikaciju, ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za bolnicko lijecenje, ukoliko je bolesnik osiguranik drugog Zavoda za zdravstveno osiguranje i odobrenje nadležne lijecnicke komisije, svu raniju medicinsku dokumentaciju, pidžamu, veš, papuce, rucnik i pribor za osobnu higijenu.

Nalazi za operaciju

Prije primitka radi planiranog kirurškog zahvata, bolesnik treba obaviti ambulantno preoperativnu obradu koja se sastoji od laboratorijskih nalaza: KKS,ŠUK, urin, urea, kreatinin, bilirubin, AST,ALT, VK, VZ, Kg i Rh f, rtg snimak pluca, EKG, pregleda interniste i anesteziologa. Po primitku, nakon razgovora sa liječnikom, bolesniku svojim potpisom daje informirani pristanak za operaciju.

O odjelu

Današnji odjel kirurgije nastao je na temeljima kirurškog odjela Franjevacke bolnice "dr. fra Mato Nikolic", koja je bila organizirana u cilju medicinskog zbrinjavanja vojnih i civilnih žrtava rata. Sa završetkom izgradnje nove bolnice i kirurški odjel iz crkve- bolnice je preseljen u nove prostore i poceo sa radom 28. 11. 1999. godine. Istoga dana u moderno opremljenoj kirurškoj dvorani izvedeni su i prvi kirurški zahvati. Tijekom sljedecih godina odjel je opremljen modernom kirurškom opremom što je omogucilo i usvajanje novih suvremenih metoda lijecenja. Prva laparoskopska operacija odstranjenja žucne vrecice ucinjena je još u vrijeme rada u prostoru crkve-bolnice, 1996. godine, a laparoskopska operacija preponske kile 1998. godine.

Uvodenjem laparoskopskih operacijskih metoda i nabavkom telekomunikacijske opreme stvoreni su bili uvjeti za realizaciju projekta telemedicine, što je realizirano 4. 5. 1999. godine. Toga dana pušten je u funkciju telemedicinski sustav simbolickog imena "Link Hope". Aplicirani su telemedicinski sustavi na podrucju vodenja laparoskopskih operacija iz drugog udaljenog medicinskog centra (KB "Sveti Duh" u Zagrebu) i podrucju telemedicinske dijagnostike transferom digitalnih medicinskih slika. Ova tehnologija omogucila je novi pomak u pružanju kvalitetnijih dijagnostickih i terapijskih usluga. Sljedeci iskorak u tom pravcu bio je ulazak u pilot program Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu F BiH (AKAZ). Standardiziranjem usluga u pogledu obima i kvalitete, osoblje kirurškog odjela teži stalnom poboljšanju kvalitete i sigurnosti pružene kirurške skrbi. Lijecnici-specijalisti ovog odjela osposobljeni su za pružanje složenih kirurških zahvata u podrucju abdominalne kirurgije, traumatologije i ortopedije, djecije kirurgije te dijagnosticke i intervencijske endoskopske gastroenterologije. Lijecnici ovog odjela redovito posjecuju i aktivno ucestvuju u radu brojnih kongresa, simpozija i strucnih sastanaka i tecajeva stalnog strucnog usavršavanja.

Pregledi hitnih bolesnika

Bolesnici koji zahtijevaju hitni kirurški tretman primaju se od 0- 24 sata svih sedam dana u tjednu u prijemnoj kirurškoj ambulanti. Bolesnici su dužni sa sobom ponijeti uputnicu za kirurgiju izdatoj u jednoj od hitnih medicinskih službi.

Po dolasku na hitni kirurški prijem, bolesnik se treba javiti na prijemni šalter ili dežurnom tehnicaru u prijemnoj ambulanti, koji ce potom obavijestiti dežurnog lijecnika o njegovom dolasku. U slucaju kad se dežurni kirurzi nalaze u operacijskoj dvorani (obicno u popodnevnim ili nocnim satima), bice potrebno sacekati izlazak dežurnog kirurga iz dvorane, ukoliko to zdravstveno stanje bolesnika dozvoljava. Ukoliko je bolesnik životno ugrožen, pristupa se mjerama reanimacije, a pregled ce obaviti specijalista anestezije i reanimacije ili jedan od dežurnih lijecnika bolnice. Iznimno rijetko, bolesnik može biti upucen u drugu najbližu bolnicku ustanovu.

Ishrana bolesnika

Ishrana bolesnika u vremenu prije operacijskog zahvata je prilagodena zdravstvenom stanju bolesnika, vrsti i stadijumu bolesti, planiranom kirurškom zahvatu i potrebi za posebnim prijeoperacijskim pripremama neophodnim za siguran kirurški zahvat (ispiranje želudca i cišcenje crijeva). Vrstu ishrane odreduje nadležni lijecnik tijekom jutarnje vizite ili dežurni lijecnik u vrijeme dežurstva. Hrana se priprema u bolnickoj kuhinji prema pismenom naputku nadležnog lijecnika. Bolesnici imaju tri dnevna obroka: dorucak u 8 h, rucak u 12 h i vecera u 17 30 h. Potrebu za dodatnim obrocima odreduje nadležni lijecnik prema zdravstvenom stanju bolesnika. Prilikom otpusta bolesnici dobivaju pismeni naputak o nacinu i vrsti ishrane prilagodene njihovom zdravstvenom stanju i vrsti i obimu izvršenog kirurškog zahvata.

Plaćanja

Za osigurane bolesnike sve troškove zdravstvenih usluga i lijecenja snosi nadležni Zavod za zdravstveno osiguranje. Bolesnici placaju odredenu participaciju po danu ležanja za što dobivaju potvrdu o placenoj participaciji.
Neosigurani bolesnici samostalno placaju sve troškove pruženih zdravstvenih usluga prema Tarifniku zdravstvenih usluga Federalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Nakon izvršenog placanja troškova pruženih zdravstvenih usluga i lijecenja, izdaje se potvrda o uplacenom novcanom iznosu koja sadrži redni broj, ime i prezime korisnika zdravstvenih usluga, dijagnozu bolesti, uplaceni novacni iznos, pecat ustanove i potpis službene osobe koja je izvršila naplatu.
Osiguranici drugih Zavoda zdravstvenog osiguranja trebaju imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu i komisijsko odobrenje za lijecenje izdato od nadležne komosije Zavoda zdravstvenog osiguranja u mjestu bolesnikovog boravka.

Otpust bolesnika

Prije samog otpusta iz bolnice, bolesnici se na par dana unaprijed obavještavaju o predviđenom terminu otpusta kao bi obitelj mogla organizirati prijevoz i pripremiti se za njegov povratak. U jutarnjoj viziti bolesnik se obavještava o otpustu uz usmene preporuke o daljnjem tretmanu i kontrolnim pregledima. Nakon pripreme otpusnog pisma i predvidenih pismenih naputaka, bolesnici se otpuštaju do 11 h svakog dana.
Otpusno pismo se preuzima u prostoriji za prijem i otpust bolesnika.
Prijevoz nepokretnih bolesnika se organizira u dogovoru sa Službom hitne pomoci nadležnog Doma zdravlja

Dijagnostičke usluge:

Ezofagogastroduodenoskopija- endoskopski pregled jednjaka, želudca i dvanasnika.
Anusoskopija- pregled završnog dijela probavne cijevi (analnog ilio cmarnog kanala).
Fleksibilna rektosigmoidoskopija- enodoskopski pregled završnog dijela debelog crijeva savitljivim endoskopom.
Rigidna rektoskopija- pregled završnog dijela debelog crijeva rigidnim endoskopom.
Kolonoskopija- endoskopski pregled kompletnog debelog crijeva.Navedene dijagnosticke pretrage se izvode u kabinetu za endoskopiju. Pregledi se mogu zakazati pozivom na telefon:

  • Operacijski zahvati
  • Ambulantni pregledi
  • Ambulantne operacije